Privātuma politika

APSTIPRINĀTS

Ar Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes

2019. gada 3. janvāra sēdes

Lēmumu Nr. 2.2., Protokols Nr.1

Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” privātuma politika

1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. Pārzinis un tā kontaktinformācija

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” vienotais reģistrācijas Nr. 50008022421, adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, (turpmāk – LOK).

3. LOK kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos un informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem: [email protected], tālrunis +371-67282461. 

Vispārīgie noteikumi

4. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

5. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz sekojošām grupām (turpmāk kopā – Partneri):

5.1. fiziskajām personām – LOK partneriem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);

5.2. LOK telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana vai piekļuves kontrole;

5.3. LOK uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem;

5.4. LOK uzturēto mobilo ierīču un personālo datoru lietotņu lietotājiem;

5.5. Personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar LOK rīkotajām aktivitātēm.

6. LOK rūpējas par Partneru privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Partneru tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

7. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Partneris sniedz personas datus (klātienē, LOK interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).

8. LOK personas datu apstrādē ievēro šādus datu apstrādes pamatprincipus:

8.1. Likumība, godprātīgums un pārredzamība – informējot datu subjektu par apstrādes darbības esamību un tās nolūkiem;

8.2. nolūka ierobežojums – datu apstrāde tikai tam paredzētajiem mērķiem;

8.3. adekvātums (datu minimizēšana) – tikai tik daudz cik nepieciešams apstrādes nolūkos;

8.4. precizitāte – datiem jābūt precīziem un aktuāliem;

8.5. glabāšanas ierobežojums – dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams nolūkam;

8.6. integritāte un konfidencialitāte – dati tiek apstrādāti tā, lai nodrošinātu personas datu drošību, tai skaitā nepieļautu nejaušu nozaudēšanu.

Personas datu apstrādes nolūks

9. LOK apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

9.1. Partnera identificēšanai;

9.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

9.3. līguma saistību izpildei;

9.4. jaunu sadarbības formu attīstībai;

9.5. sadarbības reklamēšanai un publiskošanai, tai skaitā komerciālos nolūkos;

9.6. Partneru dalības nodrošināšanai LOK organizētos pasākumos;

9.7. Partneru dalības nodrošināšanai LOK ārvalstu sadarbības organizāciju organizētos pasākumos;

9.8. iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;

9.9. norēķinu administrēšanai; 9.10. parādu atgūšanai un piedziņai;

9.11. mājaslapu, mobilo ierīču un personālo datoru lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

9.12. LOK darbības plānošanai un analītikai;

9.13. Partneru drošībai, LOK īpašuma aizsardzībai;

9.14. Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem saņemta Partnera piekrišana brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LOK.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

10. LOK apstrādā Partnera personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

10.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Partnera pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi (ar līgumu tiek saprasta arī mutiska vienošanās par noteiktu darbību veikšanu);

10.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu LOK saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, tai skaitā un jo īpaši LOK Sporta likumā noteiktos pienākumus;

10.3. saskaņā ar Partnera, datu subjekta, piekrišanu;

10.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no LOK un Partnera starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas LOK leģitīmās (likumīgās) intereses.

11. LOK likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

11.1. veikt biedrības darbību;

11.2. pārbaudīt Partnera identitāti pirms atsevišķu sadarbības formu uzsākšanas vai turpināšanas;

11.3. nodrošināt līguma saistību izpildi;

11.4. saglabāt Partneru pieteikumus un iesniegumus par sadarbības uzsākšanu, turpināšanu vai pārtraukšanu;

11.5. izstrādāt un attīstīt sadarbības formas un veidus;

11.6. reklamēt sadarbību, tai skaitā nosūtot komerciālus paziņojumus;

11.7. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Partneru aptaujas par sadarbības pieredzi;

11.8. novērst krāpniecisku darbību veikšanu attiecībā pret LOK;

11.9. nodrošināt labu pārvaldību, finanšu un administratīvo uzskaiti un analītiku;

11.10. nodrošināt efektīvus organizācijas pārvaldības procesus;

1.11. nodrošināt un uzlabot sadarbības kvalitāti;

11.12. administrēt maksājumus;

11.13. veikt video novērošanu darbības drošībai;

11.14. informēt sabiedrību par savu darbību un sadarbību ar Partneri.

Personas datu aizsardzība

12. LOK aizsargā Partnera datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LOK saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus – Tehniskās apsardzes līdzekļus;

12.1. Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

12.2. Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām

Personas datu saņēmēju kategorijas

13. LOK neizpauž trešajām personām Partnera personas datus vai jebkādu sadarbības un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par sadarbības apjomu un virzieniem, izņemot:

13.1. saskaņā ar Partnera skaidru un nepārprotamu piekrišanu un/ vai pieprasījumu;

13.2. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

13.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LOK likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi LOK likumīgās intereses.

Personas datu nodošana

14. LOK nenodod Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai biedrības darbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

15. LOK ir tiesīga nodot Personas datus LOK piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz LOK un tās Partneriem, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos LOK pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

16. LOK nenodod personas datus uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas), izņemot, ja tas nepieciešams Partneru dalības nodrošināšanai LOK ārvalstu sadarbības organizāciju organizētos pasākumos. Šādā gadījumā LOK pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos piemērot saņemtajiem datiem ar Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā piemērojamo datu aizsardzības politiku samērojamus pasākumus, kā arī papildus informē attiecīgos Partnerus, ka to dati tiks nodoti uz trešajām valstīm.

Personas datu glabāšanas ilgums

17. LOK glabā un apstrādā Partnera personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

17.1. tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Partneri noslēgtais līgums vai ar Partneri notiek sadarbība;

17.2. dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie vākti;

17.3. kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Partnera iesniegumā minētais;

17.4. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LOK vai Partneris var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

17.5. kamēr LOK pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

17.6. kamēr ir spēkā Partnera piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

18. Pēc tam, kad 17. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Partnera personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek saglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas.

Piekļuve personas datiem un citas Partnera tiesības

19. Partnerim ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

20. Partnerim, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir arī tiesības pieprasīt LOK piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt LOK veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Partneri, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz LOK leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LOK pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

21. Partneris var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu sekojošā veidā:

21.1. rakstveidā LOK birojā, Elizabetes ielā 49, Rīgā, LV-1010, Latvijā vai izmantojot pasta pakalpojumu;

21.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi – [email protected].


22. Saņemot Partnera pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, LOK pārliecinās par Partnera identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

23. LOK atbildi Partnerim izsniedz privāti, pārliecinoties par viņa identitāti.

24. LOK nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Partnera iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Partnerim ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

25. Partnerim ir tiesības saņemt bez maksas izrakstu ar saviem LOK apstrādē esošajiem personas datiem.

26. Šī dokumenta 25. punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp LOK darbinieku) tiesībām un brīvībām.

27. LOK apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz saviem Partneriem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pilnība un pareizība.

Partnera piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

28. Partneris piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālo paziņojumu saņemšanai) dod rakstveidā klātienē LOK biroja adresē, LOK interneta mājas lapā un mobilajās vai galddatoru lietotnēs vai citā vietā, kurā LOK organizē mārketinga aktivitātes.

29. Partnerim ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un/ vai 21. punktā noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

30. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Partnera piekrišana bija spēkā.

31. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Komerciāli paziņojumi

32. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par LOK un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgtās sadarbības nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Partneru aptaujas) LOK veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Partnera piekrišanu.

33. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, LOK var veikt arī izmantojot automātiskās zvanīšanas vai elektroniskās saziņas iekārtas.

34. Partneris piekrišanu LOK un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai dod rakstveidā klātienē LOK birojā, LOK interneta mājas lapā un mobilajās vai galddatoru lietotnēs vai citā vietā, kurā LOK organizē mārketinga aktivitātes.

35. Partnera dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc sadarbības līguma izbeigšanās). Partneris jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem – 35.1. nosūtot e-pastu uz adresi: [email protected].

35.2. iesniedzot LOK rakstveida iesniegumu;

35.3. izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

36. LOK pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Partnera pieprasījums.

37. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Partneris piekrīt, ka LOK var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Partnera sniegto novērtējumu.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

38. LOK mājaslapas var izmantot sīkdatnes.

38.1. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina Partneri par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai Partneris piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs Partnerim lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot Partnerim tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas;

38.2. LOK mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuru pilnīgumu LOK nenes atbildību.