Statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2005.gada 29.jūnijā ar Nr.40008021265

 

Nodibinājuma

“Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”

statūti

 

Latvijas Olimpiešu sociālais fonds (LOSF) kā Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) struktūrvienība uzsāka savu darbību 1990.gadā, bet kā atklātais sabiedriskais fonds tika dibināts 1996.gadā. Ierosmi dibināt LOSF veicināja nenoliedzamā patiesība, ka pensijas gadus sasniegušo un pagātnē izcilo Latvijas sportistu dzīves līmenis bieži robežojās ar nabadzības slieksni. LOK un LOSF atbalsts daudziem sporta veterāniem palīdzējis saglabāt cilvēka cienīgu dzīvi arī vecumdienās. Pieaugot LOSF aprūpējamo sporta veterānu skaitam, rūpes par viņiem ir uzņēmusies arī Latvijas valsts, Olimpiešu un sporta veterānu finansēšanai piešķirot LOSF daļu nepieciešamo naudas līdzekļu no valsts sporta budžeta. Kopš 2004.gada LOK ir kļuvusi par vienīgo dibinātāju nodibinājumam “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds”, veicinot arī garīgās saites saglabāšanu un solidaritāti starp Olimpiešu paaudzēm.

1.    nodaļa. Nodibinājuma nosaukums.

1.1. Nodibinājuma nosaukums ir “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” (turpmāk tekstā - LOSF).

2.    nodaļa. LOSF mērķi.

2.1. LOSF mērķi ir:

2.1.1. Sadarbībā ar valsts un citām Latvijas sporta organizācijām, pašvaldībām un komersantiem risināt jautājumus par sociālā labuma saņēmēju - Latvijas Olimpiešu, izcilu bijušo sportistu, treneru, sporta darbinieku u.c. sporta veterānu sociālo un sadzīves apstākļu apzināšanu un uzlabošanu, viņu materiālo un morālo vajadzību pilnīgāku apmierināšanu un veselības uzlabošanu.

2.1.2. Atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem nodrošināt ar pabalstiem par mūža ieguldījumu sportā olimpiskās medaļas izcīnījušos sporta veterānus, izcilus bijušos Latvijas sportistus, trenerus un sporta darbiniekus, kā arī ar ikmēneša pabalstiem – Latvijas Olimpiskās komandas kandidātus un dalībniekus un viņu trenerus, izmantojot fondam piešķirtos valsts budžeta un citus finanšu līdzekļus.

2.1.3. Popularizēt sabiedrībā, bet it īpaši jaunatnes vidū, bijušo Latvijas sportistu vārdus, sasniegumus un to vēsturisko nozīmīgumu.

3.    nodaļa. Kārtība, kādā manta tiek nodota LOSF.

3.1. Piešķirtie un ziedotie naudas līdzekļi tiek nodoti LOSF, iemaksājot tos LOSF bankas kontā vai kasē.

3.2. Ja LOSF tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts.

3.3. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.

4.    nodaļa. LOSF līdzekļu izmantošanas kārtība.

4.1. LOSF līdzekļi tiek izmantoti tikai LOSF mērķu sasniegšanai.

4.2. Par LOSF līdzekļu izmantošanu lēmumus pieņem LOSF valde.

4.3. Ja LOSF nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas LOSF mērķu sasniegšanai un LOSF administratīvajai darbībai, valde organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti LOSF un izmantoti LOSF mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesības piedalīties LOSF dibinātājam, dalībniekiem, Konsultatīvās padomes un valdes locekļiem, kā arī to radiniekiem.

5.    nodaļa. LOSF mantas sadales kārtība LOSF likvidācijas gadījumā.

5.1. LOSF likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas, nododama vienai vai vairākām biedrībām vai nodibinājumiem, kuru mērķi ir radniecīgi LOSF mērķiem.

5.2. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai vai nodibinājumam ir nododami līdzekļi, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Konsultatīvo padomi, izlemj valde.

6.    nodaļa. Nodibinājuma organizatoriskā struktūra.

6.1. Nodibinājuma pārvaldes institūcija ir Konsultatīvā padome, kas sastāv no 3 (trīs) locekļiem, kuri pilda savus pienākumus bez atlīdzības. Konsultatīvo padomi uz 3 (trīs) gadiem ieceļ, kā arī tās sastāvu pirms šī termiņa notecējuma var mainīt Dibinātājs.

6.2. Konsultatīvā padome darbojas priekšsēdētāja vadībā, kuru padomes pirmajā sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl no padomes locekļu vidus.

6.3. Konsultatīvās padomes uzdevumos ietilpst valdes darbības pārraudzība. Konsultatīvā padome ir tiesīga izlemt visus Nodibinājumam būtiskus jautājumus. Konsultatīvās padomes ekskluzīvā kompetencē ir:

6.3.1. Apstiprināt gada budžetu (ieņēmumu – izdevumu tāmi);

6.3.2. Noteikt atalgojuma apmēru valdes loceklim un apstiprināt Nodibinājuma amatu un atalgojumu sarakstu;

6.3.3. Dot piekrišanu valdei tādu darījumu noslēgšanai, kuru vērtība pārsniedz 10’000,00 EUR (desmit tūkstoši euro), kā arī lēmumu pieņemšanai par Nodibinājuma dalībai biedrībās unnodibinājumos;

6.3.4. Pēc valdes ierosinājuma lemt par Nodibinājuma piedalīšanos komersantu dibināšanā un darbībā un šādas dalības apmēru izmaiņām;

6.3.5. Apstiprināt Nodibinājuma Administratīvi – saimnieciskās darbības nolikumu.

6.4. Nodibinājuma izpildinstitūcija ir valde, kura sastāv no viena valdes locekļa, kuru uz 3 (trīs) gadiem ieceļ Konsultatīvā padome ar vienkāršu balsu vairākumu. Darba līgumu ar valdes priekšsēdētāju paraksta Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs.

6.5.  Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Nodibinājuma darbību un tās nodrošināšanu, ciktāl tas nav Konsultatīvās padomes ekskluzīvā kompetencē. Valdei ir pienākums darboties apstiprinātā budžeta (ieņēmumu – izdevumu tāmes) ietvaros.

6.6. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Nodibinājumu atsevišķi.

6.7. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuru katru gadu nosaka Konsultatīvā padome, apstiprinot Nodibinājuma budžetu (ieņēmumu – izdevumu tāmi).

7.    nodaļa. Revidents.

7.1. Nodibinājuma finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Zvērināts revidents, kuru ievēl Konsultatīvā padome. Revidents tiek ievēlēts uz 1 (vienu) gadu.

7.2. Nodibinājuma revidents nevar būt Nodibinājuma valdes loceklis vai Konsultatīvās padomes loceklis.

7.3. Revidents:

7.3.1. veic Nodibinājuma mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

7.3.2. dod atzinumu par Nodibinājuma gada pārskatu;

7.3.3. izvērtē Nodibinājuma grāmatvedības un lietvedības darbu;

7.3.4. sniedz ieteikumus par Nodibinājuma finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

7.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.

8.    nodaļa. Grozījumu izdarīšana statūtos.

8.1. Valde ir tiesīga izdarīt grozījumus Nodibinājuma statūtos ar Konsultatīvās padomes un dibinātāja – biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” valdes piekrišanu.

 

LOSF Valdes priekšsēdētāja Iulijaka (Uļjana) Semjonova.

 

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti ar LOSF valdes 2020. gada 31. marta lēmumu Nr. 2 (protokols nr. 4) un dibinātāja–biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” Valdes 2020.gada 31. marta sēdes lēmumu Nr. 2.2. (protokols Nr. 3).