Statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2005.gada 29.jūnijā ar Nr.40008021265

   

Nodibinājuma "Latvijas Olimpiešu sociālais fonds" statūti.

 

Latvijas Olimpiešu sociālais fonds (LOSF) kā Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) struktūrvienība uzsāka savu darbību 1990.gadā, bet kā atklātais sabiedriskais fonds tika dibināts 1996.gadā. Ierosmi dibināt LOSF veicināja nenoliedzamā patiesība, ka pensijas gadus sasniegušo un pagātnē izcilo Latvijas sportistu dzīves līmenis bieži robežojās ar nabadzības slieksni. LOK līdzdalība LOSF finansēšanā, kas turpinās līdz pat šim brīdim, daudziem sporta veterāniem palīdz saglabāt cilvēka cienīgu dzīvi. Gadu gaitā, pieaugot aprūpējamo sporta veterānu skaitam, rūpes par viņiem ir uzņēmusies arī Latvijas valsts, piešķirot fondam daļu nepieciešamo naudas līdzekļu no valsts budžeta. Pēc LOSF valdes ierosinājuma un sakarā ar biedrību un nodibinājumu likuma prasībām LOK ir kļuvusi par vienīgo dibinātāju nodibinājumam "Latvijas Olimpiešu sociālais fonds", veicinot arī garīgās saites saglabāšanu starp sportistu paaudzēm.

1.nodaļa. Nodibinājuma nosaukums.

 

1.1. Nodibinājuma nosaukums ir "Latvijas Olimpiešu sociālais fonds" (turpmāk tekstā - LOSF).

2.nodaļa. LOSF mērķi.

2.1. LOSF mērķi ir:

2.1.1 Sadarbībā ar valsts un citām Latvijas sporta organizācijām, pašvaldībām un komersantiem risināt jautājumus par labuma saņēmēju - Latvijas olimpiešu, izcilu bijušo sportistu, treneru, sporta darbinieku u.c. sporta veterānu sociālo un sadzīves apstākļu apzināšanu un uzlabošanu, viņu materiālo un morālo vajadzību pilnīgāku apmierināšanu un veselības uzlabošanu.

2.1.2. Censties nodrošināt ar pabalstiem par mūža ieguldījumu sportā olimpiskās medaļas izcīnījušos sporta veterānus, izcilus bijušos Latvijas sportistus, trenerus un sporta darbiniekus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, izmantojot valsts budžeta un citus finanšu līdzekļus.

2.1.3. Popularizēt sabiedrībā, bet it īpaši jaunatnes vidū, bijušo Latvijas sportistu vārdus, sasniegumus un to vēsturisko nozīmīgumu.

   3.nodaļa. Kārtība, kādā manta tiek nodota LOSF.

 

3.1. Piešķirtie un ziedotie naudas līdzekļi tiek nodoti LOSF, iemaksājot tos LOSF bankas kontā vai kasē.

3.2. Ja LOSF tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts.

3.3. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.

4.nodaļa. LOSF līdzekļu izmantošanas kārtība.

 

4.1. LOSF līdzekļi tiek izmantoti tikai LOSF mērķu sasniegšanai.

4.2. Par LOSF līdzekļu izmantošanu lēmumus pieņem LOSF valde.

4.3. Ja LOSF nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas LOSF mērķu sasniegšanai un LOSF administratīvajai darbībai, valde organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti LOSF un izmantoti LOSF mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesības piedalīties LOSF dibinātājam, dalībniekiem, valdes locekļiem, kā arī to radiniekiem.

 

5.nodaļa. LOSF mantas sadales kārtība LOSF likvidācijas gadījumā.

 

5.1. LOSF likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas, nododama vienai vai vairākām biedrībām vai nodibinājumiem, kuru mērķi ir radniecīgi LOSF mērķiem.

5.2. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai vai nodibinājumam ir nododami līdzekļi, izlemj valde.

 

6.nodaļa. LOSF pārvaldes institūcijas - valdes locekļu iecelšana un atcelšana, to pārstāvības tiesības.

 

6.1. LOSF pārvaldes institūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētāju un trīs tās locekļus uz 3 (trīs) gadiem ieceļ LOSF dibinātāju sapulce.

6.2. Ja LOSF dibinātājs ir beidzis pastāvēt, lēmumu par valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu ar vienkāršu balsu vairākumu pieņem personas, kuras ir ziedojušas mantu LOSF pēdējā kalendārā gada laikā pirms sapulces (ja ziedojumi nav veikti ilgāk par gadu pirms sapulces, ziedotāju sapulcē lēmumu ir tiesīgi pieņemt 10 ziedotāji, kas hronoloģiskā secībā pēdējie ir veikuši ziedojumus). Ja laikus izsludinātā sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad 14 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce, kura ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo ziedotāju skaita, ja tajā piedalās vismaz viens ziedotājs.

6.3. Valdes locekli var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā ir atzīstama valdes locekļa rīcība, kas ir pretrunā ar LOSF statūtiem.

6.4. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar LOSF darbību, cik tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē.

6.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LOSF katrs atsevišķi.

6.6. Valdes locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību, ko noteicis dibinātājs.

6.7. Valdes sēdes vada valdes priekšsēdētājs un tās notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos.

6.8. Valdes sēdes var sasaukt jebkurš valdes loceklis, izziņojot to pārējiem valdes locekļiem rakstiski vai elektroniski ne vēlāk kā divas diennaktis pirms valdes sēdes.

6.9. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē, neatkarīgi no sēdes izziņošanas procedūras ievērošanas, piedalās vismaz trīs valdes locekļi.

6.10. Valdes lēmums skaitās pieņemts, ja "par" nobalsojuši vismaz divi valdes locekļi, t.sk. valdes priekšsēdētājs, vai, ja “par” nobalsojuši vairāk kā divi valdes locekļi.    

7.nodaļa. Revidents.

 

7.1. LOSF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic zvērināts revidents.          

7.2. LOSF revidents nevar būt LOSF valdes loceklis.

7.3. Revidents:

7.3.1. veic LOSF mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

7.3.2. dod atzinumu par LOSF budžetu un gada pārskatu;

7.3.3. izvērtē LOSF grāmatvedības un lietvedības darbu;

7.3.4. sniedz ieteikumus par LOSF finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

7.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.

8.nodaļa. Grozījumu izdarīšana statūtos.

 

8.1. Valde ir tiesīga izdarīt grozījumus LOSF statūtos,  izņemot  statūtu        2., 4.3. un 6.punktu, kuru grozīšanai nepieciešama dibinātāja - biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" valdes piekrišana.

 

Dibinātājs:

Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", reģ. Nr. 50008022421, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv LOK prezidents

 

                       ________________________  Aldons Vrubļevskis

                                     (paraksts)                              

 

                   

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti ar LOSF dibinātāja 2015.gada 23.decembra lēmumu nr.4.